Grb i zastava


OPIS GRBA
 

U četvrtastom štitu, u plavom polju, zlatni žuti križ – mač s vagom, zlatni križ i mač s vagom atributima sv. Mihovila u pratnji lijevo i desno s dva srebrno – bijela pauna, jednom uzdignutom nogom drže križ, a drugom stoje na vagi.

 

 

 


 

OPIS ZASTAVE 

Zastava je jednobojna tamnoplave boje, omjera dužine i širine 2:1, sa grbom općine u sredini na sijecištu dijagonala, grb je obrubljen zlatnim – žutim rubom, omjer visine grba je 2/3 širine zastave.

 

 

Grbom i zastavom Općine Galovac predstavlja se Općina Galovac i izražava se pripadnost Općine Galovac. 

Grb i zastava u obliku i prema opisu utvrđenim ovom Odlukom rabe se na način kojim se ističe ugled i dostojanstvo Općine Galovac.

 

Grb Općine Galovac može se rabiti:

  • Na diplomama, poveljama i priznanjima koje dodjeljuje Općinsko vijeće;
  • Na zgradama u kojima su smještena tijela Općine te u svečanim prostorijama tih zgrada;
  • Pri međunarodnim susretima, natjecanjima i drugim skupovima (političkim, znanstvenim, kulturno-umjetničkim, športskim i dr.) na kojima Općine Galovac sudjeluje ili je predstavljena u skladu sa pravilima i praksom takvih skupova;
  • Na službenim pozivnicama, čestitkama i sl. aktima kojima se koriste tijela Općine;
  • Za potrebe fizičkih i pravnih osoba, ako je to u interesu Općine;
  • U drugim slučajevima, ako njegova uporaba nije u suprotnosti s odredbama ove odluke.

 

Zastava Općine Galovac ističe se:

  • Prigodom održavanja sjednice Općinskog vijeća;
  • Pri međunarodnim susretima, natjecanjima i drugim skupovima (znanstvenim, kulturno – umjetničkim, športskim i dr.) na kojima Općina sudjeluje ili je predstavljena u skladu s pravilima i praksom održavanja takvih skupova;
  • Pri svečanostima i drugim javnim skupovima u Općini (kulturnim, športskim i sl. manifestacijama) koji su značajni za Općinu;

 

 

 

 

 

 

2024 Općina Galovac | izrada M2